វិស័យ​អប់រំ ខេត្ត​រតនគិរី សម្រេច​បាន​អត្រា​សិស្ស​ចូលរៀន​នៅ​បឋមសិក្សា ៩៥,៦%​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧ – CEN