បុរសម្នាក់ទៅ​នេសាទ​ត្រី បានប្រទះ​ជើង “​ជ្រូក​ចម្លែក​” ក្រោយពេល​លាង​សំអាត​ហើយ ទើប​ដឹងថា ពិតជា “​រក​អុស ប្រទះ​ឈើ​ងាប់​” – CEN