ក្រសួង​សាធារណការ ​កំពុង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​អនុក្រឹត្យ​ទាក់ទង​នឹង​ការការពារ​ចំណី​ផ្លូវ​ ដើម្បី​កុំ​មាន​ការតាំង​លំនៅ​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN