ក្រសួង​បរិស្ថាន ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​បរិស្ថាន នៃ​តំបន់​សដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​សំណល់​រឹង​-​រាវ​ – CEN