ការចុះឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត​ថ្មី បាន​ជាង​២​ម៉ឺន​នាក់ ក្នុងចំណោម​១៥​ម៉ឺន​នាក់ ,​មន្ត្រី​ចុះឈ្មោះ​សម្រុក​ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ – CEN