ខ្លាំង​បាត់​! ជាប់​ក្លេមួ​យ​ហើយ ជួយ​អូន​ផង​! (មានវីដេអូ) – CEN