សភា​កម្ពុជា​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍ ពី​សភា​ប្រទេស​វៀតណាម ក្នុងការ​ត្រៀម​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​២៧ APPF នា​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN