រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បង្ហាញ​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ 2017 និង​លើក​ទិសដៅ​ឆ្នាំ 2018 – CEN