បុណ្យ​មាឃបូជា ធ្វើឡើង នៅ​សក្យមុនីចេតិយ លើ​ភ្នំ​ឧត្តុង្គ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំ​៣​យ៉ាង​ – CEN