អភិបាល​រាជធានី ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ទីរ​អប់រំ ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​លើ​វិស័យ​អប់រំ​ – CEN