នៅ​ភូមិ​សាលា​ឆេះ ៖ ប្រកាស​កំណត់​តំបន់​ធ្វើការ​វិនិច្ឆ័យ​លើ​ការចុះបញ្ជី​ដីធ្លី មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ – CEN