ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ទទួល​ពាក្យ​ប្តឹង​ចំនួន​២៥ – CEN