ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​៤០០​នាក់​ក្នុង​សហគមន៍​វិមាន​ទ្រង់ នឹង​ទទួលបាន​ប្លង់​កម្មសិទ្ធិ​ – CEN