រឿង​រ៉ាវ​ដ៏​ហួស​ចិត្ត! កូន​ស្រី «បូជា​ខ្លួន​ប្រាណ» ឲ្យ​ឪពុក ព្រោះ​តែ​កុំ​ឲ្យ​ឪពុក​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ… – CEN