អ្នក​ភៀសខ្លួន​កូរ៉េខាងជើង គឺជា​ភ្ញៀវ​ពិសេស​របស់ Trump នៅក្នុង​ពិធី​ថ្លែង​សារ​សហព័ន្ធ​ – CEN