រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​៖ ការជ្រើសរើស​មន្ត្រីនគរបាល​ថ្មី​មិន​ឲ្យ​មាន​ការរីក​បំប៉ោង​ចំនួន​បានទេ​ – CEN