ចិន​ផ្តល់​ជំនួយឥតសំណង​គ្លីនិក​ចល័ត​ដល់​ក្រសួង​សុខាភិបាល – CEN