រដ្ឋមន្ត្រី​អនុម័ត​លើ​របៀបវារៈ​បរិស្ថាន​ថ្មី សម្រាប់​មហា​អនុតំបន់​ទន្លេមេគង្គ – CEN