មូលដ្ឋាន​យោធា​អាមេរិក 1700 កន្លែង​អាច ត្រូវ​បំផ្លាញ​ដោយ​ធម្មជាតិ​ – CEN