អ្នក​តំណាង​ពិសេស​អា​មេ​រិកថា ការប្រើប្រាស់​ជំរើស​យោធា​ប្រឆាំង​ព្យុង​យ៉ាង ស្ថិតនៅ​ឆ្ងាយ​ណាស់​ – CEN