ណាស់រៀងខ្លួន ខាំមិនលែង ពស់ខំាតុកកែ? តុកកែខំាពស់?! (មានរូប ៧ ប៉ុស្តិ៍) – CEN