រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ស្នើ​ភាគី​ចិន​ ជួយ​ទិញ​កសិផល​ពី​កម្ពុជា​ – CEN