កម្មករ​ជិត ១.០០០​នាក់​ ជាប់​ក្នុង​អណ្តូងរ៉ែ​មាស នៅ​អាហ្វ្រិ​ចខាង ដោយសារ​ដាច់​ភ្លើង​ – CEN