សម្តេចតេជោ ៖ តាមការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោតមាន៧៥ភាគរយ – CEN