នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​សភា​កម្ពុជា​និង​ថៃ​មាន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ល្អ​ – CEN