ក្របួច​បាន​ក្រុម​ប្រើប្រាស់ និង​ជួញ​ថ្នាំ​គ្រឿងញៀន​បាន​បួន​នាក់​បន្ថែមទៀត – CEN