សារៈមន្ទីរ​សន្តិភាព​ស​កម្ម​ភាព​កំចាត់មីន បង្ហាញ​ពី​សោ​ក​វិនាសកម្ម​នៃ​សង្គ្រាម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN