បេ​ក្ខ​នារី សោភា ទេ​ពី ឆ្លងកាត់​វគ្គ​លំបាក​ជាច្រើន​ដំណាក់កាល ពេល​នេះ​នាង​បាន​ឆ្លងទៅ​វគ្គ​Live Show ហើយ​ – CEN