កម្ពុជា​មាន​តំបន់ដីសើម​ ប្រមាណ​ជាង ​៧៥.០០០​ហិកតា ​ខណៈដែល​តំបន់​ទី ​៥​ កំពុង​សិក្សា​ដាក់បញ្ចូល​ – CEN