រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការវិនិយោគ​លើ​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ​ – CEN