ទិវា​ដី​សើម​ពិភពលោក​៖ តំបន់ដីសើម ដើម្បី​និរន្តរភាព​ទីក្រុង​នា​ពេលអនាគត​ – CEN