នាវា​ដឹក​ប្រេង​បាត់​ខ្លួន​ជាមួយ​នាវិក ឥណ្ឌា 22 នាក់​ – CEN