គណៈប្រតិភូ​អាជ្ញាធរ​អធិការកិច្ច​រដ្ឋ និង​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ឡាវ បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN