កម្ពុជា​បើក​ច្រក​ទីផ្សារ នាំចេញ ទៅជា​ច្រើន​ប្រទេស រហូតដល់​ជាង ១០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN