កែលំអ​ផ្លូវថ្នល់ ដើម្បី​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​សិស្ស​នៅ​តំបន់​ជនបទ​ – CEN