អាជ្ញាធរ​រាជធានី ឲ្យ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល បង្កើត​មណ្ឌល​សុខភាព និង​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​ ​នៅ​សហគមន៍​សន្តិភាព​២ – CEN