សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ជំរុញ​អោយ​មន្ទីរ​អប់រំ​ពិនិត្យឡើងវិញ លើ​វិន័យ​និង​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​របស់​អង្គភាព ដែល​គ្រូរ​បង្រៀន​មួយចំនួន​កំពុង​អនុវត្ត​ផ្ទុយ​ទៅ ​និង​វិន័យ​របស់​អង្គភាព​ – CEN