លុបឈ្មោះ​លោក រុង ឈុន ចេញពី​ក្របខណ្ឌ​ក្រសួង​អប់រំ​ – CEN