អាសូរណាស់! ស្រ្តី​អ្នក​អនាម័យ​​​ត្រូវ​​ស្រ្តី​​អ្នក​​មាន​​​វាយ​​​ដំ​យ៉ាង​​សាហាវ​​​បណ្តាល​​ឲ្យ​របួស​​​ឈាមហូរស្រោចខ្លួន ព្រោះ​​តែ​រឿង​ដ៏គួរឲ្យ​ហួស​ចិត្ត​មួយ​នេះ!  – CEN