រដ្ឋសភា​ទទួល​យក​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៤ ដែល​ស្នើ​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​មក​ពិនិត្យ និង​សិក្សា​ – CEN