អាវុធ​គីមី បាន​គំរាម​ក​ហែង​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​សន្តិសុខ​ – CEN