ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បង្ក្រាប​បទល្មើស​បាន ១៧៦២ ករណី ឃាត់ខ្លួន​បាន ៤៣១៤ នាក់​ – CEN