អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់១០-១២អង្សាសេ នៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក, សូមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខភាព – CEN