កម្ពុជា មាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​លឿន​បំផុត ទី​៦ ក្នុង​ពិភពលោក និង​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មាន​កំណើន​ក្នុង​រង្វង់ ៧% – CEN