កម្មសិក្សាការី ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មើលថែ​មនុស្ស តម្រូវ​ឲ្យ​ចេះ​ភាសា​ជប៉ុន ងាយស្រួល​ទំនាក់ទំនង​ – CEN