អភិវឌ្ឍន៍​ទំនប់​ស្ទាក់​ទឹក​សាលា​តា​អន ​យក​ទឹក​ស្តុក​ទុក​ក្នុង​ស្ទឹង​សង្កែ​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​និង​លើកកម្ពស់​សោភ័ណភាព​ក្រុង​បាត់ដំបង – CEN