នៅលើ​ផ្លូវ​ដើរ​បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ (មានរូប ១៩ សន្លឹក) – CEN