រាជធានី​ភ្នំពេញ ​នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាច្រើន​ទៀត ​ដែល​ទាមទារ​ឱ្យ មាន​ការរួម​គ្នា​ការដោះស្រាយ​ – CEN