បក្សីដ៏កម្រ ១២៥ ក្បាល​ ត្រូវ​ក្រុម​ជួញ​ដូរ​ខុស​ច្បាប់​ឥណ្ឌូនេស៊ី ដាក់​​ញាត់​ចូល​ក្នុង​បំពង់​ជ័រ​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ! – CEN