កម្ពុជា វៀតណាម ពិភាក្សា​បញ្ហា​អាទិភាព​នៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវថ្នល់ និង​ផ្លូវដែក ត​ភ្ជាប់​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ – CEN